Quick search
Quick search

* Disclaimer
The national borders or regional boundaries shown on Google Maps are not necessarily the same as those recognised by the EBRD or its shareholders.

Find a vendor by entering the desired location

  List of vendors

  Filters

  List of vendors

  Vendor City Category Technology Manufacturer Shop More information
  "Irrigation Systems for Agriculture and Ladscape" LLC
  Yerevan
  Irrigation
  Drip irrigation line
  Toro

  IRRISAL

  Ռեյ Էներջի-<<ԱՅԹԻ ՊԱՐԿ ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՄԱԼԻՐ>>
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  CSUN

  Ray Energy

  "Mig Techspasarkum" LLC
  Balahovit
  Transport
  Loaders
  XCMG

  Mig Motor

  "SAS SHIN" LLC
  Gyumri
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  ZC-Solar

  Sas Shin

  "ՍԱՆԴՐԱ ՍՈԼԱՐ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Restarsolar

  Սանդրա Սոլար

  "ՍԱՆԴՐԱ ՍՈԼԱՐ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Resun Solar Energy

  Սանդրա Սոլար

  "Վարդ Ագրո" ՍՊԸ
  Արմավիրի մարզ, Թաիրով
  Irrigation
  Greenhouses
  Teplitsa Rus

  ՎԱՐԴ ԱԳՐՈ

  "Վարդ Ագրո" ՍՊԸ
  Արմավիրի մարզ, Թաիրով
  Irrigation
  Greenhouses
  LUCCHINI

  ՎԱՐԴ ԱԳՐՈ

  "ԻՌԱՏԵԿ" ՍՊԸ
  Երևան
  Irrigation
  Drip irrigation line
  Hunter

  ԻՌԱՏԵԿ

  "ԻՌԱՏԵԿ" ՍՊԸ
  Երևան
  Irrigation
  Sub-soil drip irrigation line (whole roll)
  Hunter

  ԻՌԱՏԵԿ

  "ԻՌԱՏԵԿ" ՍՊԸ
  Երևան
  Irrigation
  Sub-soil drip irrigation line (whole roll)
  AZUD

  ԻՌԱՏԵԿ

  "Մեգաշայն" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LA SOLAR

  ՄԵԳԱՇԱՅՆ

  "Արմփիթ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  CHP Combustion engine
  Innio Jenbacher

  ԱՐՄՓԻԹ

  <<Սոլարա>> ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  SUN POWER

  Սոլարա

  <<Սոլարա>> ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LA SOLAR

  Սոլարա

  "Արմեն—Մար" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LONGI Solar

  ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

  "Արմեն—Մար" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Trina Solar

  ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

  "Արմեն—Մար" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  PV SERAPHIN

  ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

  "Արմեն—Մար" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Luoyang Winner Solar

  ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

  "Արմեն—Մար" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Haitai

  ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

  "Արմեն—Մար" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd

  ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

  "Արմեն—Մար" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  JA Solar

  ԱՐՄԵՆ-ՄԱՐ ՍՊԸ

  "Սոլար Սոլյուշնս" ՓԲԸ
  Դիլիջան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  SMM Solar

  ՍՈԼԱՐ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ

  "ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ" ՍՊԸ
  Վաղարշապատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Solaron

  ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

  "ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ" ՍՊԸ
  Վաղարշապատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  ZN Shine Solar

  ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

  "ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ" ՍՊԸ
  Վաղարշապատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Ningbo Osda Solar Co., Ltd.

  ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

  "ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ" ՍՊԸ
  Վաղարշապատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Just Solar

  ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

  "ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ" ՍՊԸ
  Վաղարշապատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Powitt Solar

  ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

  "ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ" ՍՊԸ
  Վաղարշապատ
  Boilers
  Solar thermal collectors
  Guangdong Tianzi Green Energy Technology Co.

  ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

  "ՌՈՍՏՈՐԳ" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  ZC-Solar

  Ռոստորգ ՍՊԸ

  «ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  CSG PV Tech

  «ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ»

  «ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LONGI Solar

  «ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ»

  «ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  GCL

  «ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ»

  «ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  SMM Solar

  «ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ»

  «ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LUXEN

  «ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ»

  «ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  GOOSUN

  «ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ»

  "ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Baxi

  ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ

  "ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Baxi

  ԻԴԵԱԼ ՆԱՐ-ԴՈՍ 60

  "ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Baxi

  ԻԴԵԱԼ Դ. ԱՆՀԱՂԹ 8

  "ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Baxi

  ԻԴԵԱԼ Բ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 6/1

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Solaron

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Amerisolar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  AE Solar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  RECOM

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Eging PV

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LONGI Solar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LUXEN

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Just Solar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Աբովյան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  AS-6M144-HC 450W

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Solaron

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Amerisolar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  AE Solar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  RECOM

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Eging PV

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LONGI Solar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LUXEN

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Just Solar

  Արև Էներջի

  «Արև Էներջի» ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  AS-6M144-HC 450W

  Արև Էներջի

  "Ալինա Սարգսյան" ԱՁ
  Եղեգնաձոր
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  ՎԵՄ Շինանյութ

  "Արման և Վահե Կոստանյաններ" ՍՊԸ
  Վայք
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  Տանիք Շինանյութ

  "Նարեկ Հովսեփյան" ԱՁ
  Գորիս
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  Նարեկ Հովսեփյան ԱՁ

  "ԳՈՐ ՄԵՏԱԼ" ՍՊԸ
  Գորիս
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ԳՈՐ ՄԵՏԱԼ ՍՊԸ

  "Հարություն Գասպարյան" ԱՁ
  Կապան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  ԷԼԻՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

  "Հարություն Գասպարյան" ԱՁ
  Կապան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  PENOPLEX

  ԷԼԻՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

  "Հարություն Գասպարյան" ԱՁ
  Կապան
  Lighting
  LED lighting
  VARTON

  ԷԼԻՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

  "Քրիստինե Առաքելյան" ԱՁ
  Կապան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՏԱՆ ՀԱՄԱՐ

  "Քրիստինե Առաքելյան" ԱՁ
  Կապան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  ТЕХНОНИКОЛЬ

  ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՏԱՆ ՀԱՄԱՐ

  "Ագապի Մարտիրոսյան" ԱՁ
  Գյումրի
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  МЕГА СТРОЙ

  "Վերտիկալ Լյուքս Սիստեմ" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  Շեն Շեմ Շինանյութ

  "Վերտիկալ Լյուքս Սիստեմ" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  ТЕХНОНИКОЛЬ

  Շեն Շեմ Շինանյութ

  "Տիգրան Հարությունյան" ԱՁ
  Գյումրի
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  Հարությունյան Եղբայրներ

  "Տիգրան Հարությունյան" ԱՁ
  Գյումրի
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  PENOPLEX

  Հարությունյան Եղբայրներ

  "Թուրվանդ" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  "Թուրվանդ" ՍՊԸ

  "Թուրվանդ" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  ТЕХНОНИКОЛЬ

  "Թուրվանդ" ՍՊԸ

  "Գուրգեն Սողոմոնյան" ԱՁ
  Գյումրի
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  Գուրգեն Սողոմոնյան ԱՁ

  "Խաչատուր Արամյան" ԱՁ
  Թալին, Արագածոտնի մարզ
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  Խաչատուր Արամյան ԱՁ

  "Մարտուն Գալստյան" ԱՁ
  Թալին, Արագածոտնի մարզ
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  Մարտուն Գալստյան ԱՁ

  "ՌԱՎ-ՌԱԶ" ՍՊԸ
  Իջևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  "ՌԱՎ-ՌԱԶ" ՍՊԸ

  "ՌԱՎ-ՌԱԶ" ՍՊԸ
  Իջևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  "ՌԱՎ-ՌԱԶ" ՍՊԸ

  "ՌԱՎ-ՌԱԶ" ՍՊԸ
  Իջևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  ТЕХНОНИКОЛЬ

  "ՌԱՎ-ՌԱԶ" ՍՊԸ

  "Արմեն Գաբրիելյան"ԱՁ
  գ․ Գետահովիտ, Տավուշի մարզ
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  "Արմեն Գաբրիելյան" ԱՁ

  "Արթուր Սողոյան" ԱՁ
  Դիլիջան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  "Արթուր Սողոյան" ԱՁ

  "Էներջի Գրուպ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  TALESUN

  Էներջի Գրուպ

  "ՊՐՈՖՇԻՆ" ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  ՊՐՈՖՇԻՆ

  "Հ․Վ․Գ․" ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Product catalogue
  Boilers
  Viessmann

  "Հ․Վ․Գ․" ՍՊԸ

  "Հ․Վ․Գ․" ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  "Հ․Վ․Գ․" ՍՊԸ

  "Վիրաբ Մկրտչյան" ԱՁ
  Սևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  LEV & EM

  "Վիրաբ Մկրտչյան" ԱՁ
  Սևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  LEV & EM

  "Արմինե Բադալյան" ԱՁ
  Սևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  PENOPLEX

  "Արմինե Բադալյան" ԱՁ

  "Արմինե Բադալյան" ԱՁ
  Սևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  "Արմինե Բադալյան" ԱՁ

  "Էմգրիգ" ՍՊԸ
  Սևան
  Lighting
  LED lighting
  VARTON

  ԷՄԳՐԻԳ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

  "Էմգրիգ" ՍՊԸ
  Սևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  ԷՄԳՐԻԳ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

  "Էմգրիգ" ՍՊԸ
  Սևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  ТЕХНОНИКОЛЬ

  ԷՄԳՐԻԳ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

  "Աշոտ և Թոռնիկ" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  "Աշոտ և Թոռնիկ" ՍՊԸ

  "Գևորգ Արամյան" ԱՁ
  Մարտունի
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  "Գևորգ Արամյան" ԱՁ

  "Գագիկ Դանիելյան Սամվելի" ԱՁ
  Մարտունի
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  Գրանդ Շինանյութ

  "Պապ և Արսեն" ՍՊԸ
  գ․ Լիճք, Գեղարքունիքի մարզ
  Lighting
  LED lighting
  GAUSS

  ՎԵՄ Շինանյութ

  "Պապ և Արսեն" ՍՊԸ
  գ․ Լիճք, Գեղարքունիքի մարզ
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  ՎԵՄ Շինանյութ

  "Մկրտիչ Հովհաննիսյան" ԱՁ
  Հրազդան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  Master

  "Կամո Ղահրամանյան" ԱՁ
  Հրազդան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  MN Comfort

  "Կամո Ղահրամանյան" ԱՁ
  Հրազդան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  PENOPLEX

  MN Comfort

  "Կամո Ղահրամանյան" ԱՁ
  Հրազդան
  Lighting
  LED lighting
  VARTON

  MN Comfort

  Սոլար Էներջի Սիստեմ Սոլութիոնս
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LONGI Solar

  Solaress LLC

  Սոլար Էներջի Սիստեմ Սոլութիոնս
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  JinkoSolar

  Solaress LLC

  "Վահրամ Պետրոսյան Ջանիկի" ԱՁ
  Արմավիր
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  Վահրամ Պետրոսյան ԱՁ

  "Ժորժ Սարգսյան" ԱՁ
  Վաղարշապատ
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  "Ժորժ Սարգսյան" ԱՁ

  "Դեկորա-Գրուպ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  «Դոմուս Դավիթ Անհաղթ»

  "Դեկորա-Գրուպ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  «Դոմուս Շիրազ»

  "Դեկորա-Գրուպ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  «Դոմուս Արարատյան»

  "Դեկորա-Գրուպ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  «Դոմուս Նար-Դոս»

  "Դեկորա-Գրուպ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Ariston Thermo Group

  «Դոմուս Դավիթ Բեկ»

  "ԵՎՐՈՓՐՈՖԱՅԼ" ՓԲԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  De Dietrich

  EUROPROFILE

  "ԵՎՐՈՓՐՈՖԱՅԼ" ՓԲԸ
  Երևան
  Windows & Doors
  Windows
  REHAU

  EUROPROFILE

  "ԵՎՐՈՓՐՈՖԱՅԼ" ՓԲԸ
  Երևան
  Windows & Doors
  Windows
  Schüco

  EUROPROFILE

  "Ինտեգրալ Դիզայն և Ինժինիրինգ" ՍՊԸ
  Երևան
  Cooling
  Comfort chillers
  Aermec

  Integral Design and Engineering

  SCHUECO ARMENIA
  Երևան
  Windows & Doors
  Windows
  Schüco

  Schueco Armenia

  "Արմեն Ղարիբյան Ժորժի" ԱՁ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  RECOM

  Արմեն Ղարիբյան ԱՁ

  "Կիրառական հետազոտությունների գործակալություն" ՍՊԸ
  Երևան
  Boilers
  Solar thermal collectors
  ARMECOFUEL

  ARMECOFUEL

  "Սմարթ Էներջի Թեքնոլոջիս" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  ULICA SOLAR

  SMART ENERGY TECHNOLOGIES

  "Սմարթ Էներջի Թեքնոլոջիս" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Polycrown Solar

  SMART ENERGY TECHNOLOGIES

  "ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ" ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Amerisolar

  ԷԿՈ ՍՏԵՊ

  "ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ" ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  AE Solar

  ԷԿՈ ՍՏԵՊ

  "ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ" ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Polycrown Solar

  ԷԿՈ ՍՏԵՊ

  "ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ" ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  AXITEC

  ԷԿՈ ՍՏԵՊ

  "Մուլտի Սոլար" ՍՊԸ
  Կոտայքի Մարզ, Առինջ համայնք
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  MULTI SOLAR

  Մուլտի Սոլար

  "Կանաչ տեխնոլոգիաների հայկական կենտրոն" հիմնադրամ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  CSG PV Tech

  Կանաչ Տեխնոլոգիաների Հայկական Կենտրոն

  ԷԿՈԱՐԵՎ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  DUSOL

  ԷԿՈԱՐԵՎ

  "Դի Օհմ Էներջի" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  AE Solar

  The Ohm Energy

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  KINGDOM SOLAR ENERGY TECHNIC CO.,LTD.

  ECOVILLE

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Eging PV

  ECOVILLE

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  ZN Shine Solar

  ECOVILLE

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  JA Solar

  ECOVILLE

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Austa Solar

  ECOVILLE

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Boilers
  Solar thermal collectors
  Ejai Solar

  ECOVILLE

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Boilers
  Solar thermal collectors
  APS Solar

  ECOVILLE

  ԷԿՈՎԻԼ
  Երևան
  Boilers
  Solar thermal collectors
  Jiadele Solar

  ECOVILLE

  "ՋԻԷՍԷՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Phono Solar

  Global Saving Systems

  "ՋԻԷՍԷՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  East Lux Energy

  Global Saving Systems

  "ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Solaron

  ՍՈԼԱՐՈՆ

  "ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ" ԱՁ
  Երևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  ԿԱՐԳԻՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Անդրանիկի

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Մարտունի
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Մարտունի

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Արմավիր
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Արմավիր

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Վանաձոր
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Վանաձոր

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Գյումրի
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Գյումրի

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Էջմիածին
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Էջմիածին

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Բաշինջաղյան

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Ռոստովյան

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Իսահակյան

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Տ․ Պետրոսյան

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Արշակունյաց

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Կասյան

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Վարդանանց

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Նար-Դոս

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Սեբաստիա

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Դավիթ Անհաղթ

  "ԲԱՐՍԻՍ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Fondital

  ՆՈՐ ՏՈՒՆ, Երևան, Դավիթ Բեկի

  "ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ" ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Viessmann

  ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ

  "ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ" ՍՊԸ
  Երևան
  Boilers
  Biomass boilers
  Viessmann

  ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ

  "ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ" ՍՊԸ
  Երևան
  Boilers
  Solar thermal collectors
  Viessmann

  ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ

  "ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  CHP Combustion engine
  Viessmann

  ԿԱՆԱՅԱՆ և ԿՈ

  "ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Transport
  Tractors
  Claas

  ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

  "ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Transport
  Combine Harvester
  Claas

  ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

  "ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Land preparation and seeding
  Mulchers
  Rinieri

  ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

  "ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Land preparation and seeding
  No-tillage seeders
  Sfoggia

  ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

  "ԻԶԻՊԱՆԵԼ" ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  IZIPANEL

  ԻԶԻՊԱՆԵԼ

  "ՖԱԼԿՈՆ" ՍՊԸ
  Երևան
  Transport
  Excavators
  Volvo

  ՖԱԼԿՈՆ

  "ՖԱԼԿՈՆ" ՍՊԸ
  Երևան
  Transport
  Backhoe loaders
  Mecalac

  ՖԱԼԿՈՆ

  «ՄԱՐԻ ԵՎ ԳԵՎ» ՍՊԸ
  Երևան
  Motors & Pumps
  Circulators
  Calpeda

  Aquasystems

  «ՄԱՐԻ ԵՎ ԳԵՎ» ՍՊԸ
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Immergas

  Aquasystems

  "ԳԻԶԱ" ՍՊԸ
  Երևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  PENOPLEX

  "ԳԻԶԱ"

  "ԳԻԶԱ" ՍՊԸ
  Երևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Ravaber

  "ԳԻԶԱ"

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  CSG PV Tech

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ"

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Risen

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ"

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  CSUN

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ"

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ
  Երևան
  Boilers
  Solar thermal collectors
  Freenergy

  "ՖՐԻՆԵՐՋԻ"

  "Կոնֆորտ Ռ և Վ" ՓԲԸ
  Երևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  "Ռ և Վ Կոմֆորտ" Օրբելի մասնաճյուղ

  "Կոնֆորտ Ռ և Վ" ՓԲԸ
  Երևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  "Ռ և Վ Կոմֆորտ" Երևան-Սևան մայրուղու մասնաճյուղ

  "Կոնֆորտ Ռ և Վ" ՓԲԸ
  Երևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  "Ռ և Վ Կոմֆորտ" Շենգավիթ մասնաճյուղ

  "Ֆոր Դիրեքշնս Մոթորս" ՓԲԸ
  Երևան
  Transport
  Backhoe loaders
  JCB

  FD Motors

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Yerevan
  Product catalogue
  Boilers
  Unical

  22 աստիճան Դալմա

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Yerevan
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Yingli Solar

  22 աստիճան Դալմա

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Yerevan
  Power & Cogeneration
  CHP Combustion engine
  EC Power

  22 աստիճան Դալմա

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Yerevan
  Transport
  Light duty vehicles
  Toyota

  22 աստիճան Դալմա

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Yerevan
  Cooling
  Condensing units
  Bitzer

  22 աստիճան Դալմա

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Երևան
  Product catalogue
  Boilers
  Unical

  22 աստիճան Խանջյան

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Yingli Solar

  22 աստիճան Խանջյան

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Երևան
  Power & Cogeneration
  CHP Combustion engine
  EC Power

  22 աստիճան Խանջյան

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Երևան
  Transport
  Light duty vehicles
  Toyota

  22 աստիճան Խանջյան

  "Ar & Ar Design Construction" LLC
  Երևան
  Cooling
  Condensing units
  Bitzer

  22 աստիճան Խանջյան

  "Techno Eco" LLC
  Yerevan
  Boilers
  Solar thermal collectors
  TechnoEco

  Technoeko

  "FIL" LLC
  Yerevan
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  FIL LLC

  "FIL" LLC
  Yerevan
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  ISOVER

  FIL LLC

  "FIL" LLC
  Yerevan
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS

  FIL LLC

  "Rubinar" LLC
  Yerevan
  Lighting
  LED lighting
  GE Lighting

  Rubinar

  "Rubinar" LLC
  Yerevan
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Trina Solar

  Rubinar

  "Knauf Armenia" LLC
  Երևան
  Thermal Insulation Systems
  Building insulation materials
  Knauf Insulation

  Knauf Armenia

  "Ստեկո" ՍՊԸ
  Փարաքար
  Windows & Doors
  Glazing
  Stark

  Steko

  "Ստեկո" ՍՊԸ
  Փարաքար
  Windows & Doors
  Windows
  Steko

  Steko

  "Ստեկո" ՍՊԸ
  Երևան
  Windows & Doors
  Glazing
  Stark

  Steko Showroom

  "Ստեկո" ՍՊԸ
  Երևան
  Windows & Doors
  Windows
  Steko

  Steko Showroom

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Hareon Solar

  Solar.am Yerevan

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  RECOM

  Solar.am Yerevan

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Eging PV

  Solar.am Yerevan

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  SunDay Energy

  Solar.am Yerevan

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Hareon Solar

  Solar.am Gyumri

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  RECOM

  Solar.am Gyumri

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Eging PV

  Solar.am Gyumri

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Գյումրի
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  SunDay Energy

  Solar.am Gyumri

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Hareon Solar

  Solar.am Artashat

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  RECOM

  Solar.am Artashat

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Eging PV

  Solar.am Artashat

  Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ
  Արտաշատ
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  SunDay Energy

  Solar.am Artashat

  "Termoros-Ar" LLC
  Yerevan
  Product catalogue
  Boilers
  Lamborghini Caloreclima

  Թերմոռոս-Ար

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Boilers
  Solar thermal collectors
  Sunrain

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Hyundai

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  TALESUN

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  SUNPOWER

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Phono Solar

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  LONGI Solar

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  JinkoSolar

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Rawicom Sp. z o.o. Sp. k.

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Seg Solar

  SHTIGEN

  ՇՏԻԳԵՆ ՍՊԸ
  Երևան
  Power & Cogeneration
  Photovoltaics
  Topco Solar

  SHTIGEN

  "Rafael" Ltd
  Yerevan
  Transport
  Loaders
  BOBCAT

  Bobcat Armenia

  Zeppelin Armenia LLC
  Abovyan
  Transport
  Backhoe loaders
  Caterpillar

  c. Abovyan, Head quarter

  Zeppelin Armenia LLC
  Abovyan
  Transport
  Loaders
  Caterpillar

  c. Abovyan, Head quarter

  Zeppelin Armenia LLC
  Abovyan
  Transport
  Excavators
  Caterpillar

  c. Abovyan, Head quarter

  Horizon LLC
  Yerevan
  Motors & Pumps
  Circulators
  Grundfos

  Grundfos

  Horizon LLC
  Yerevan
  Motors & Pumps
  Water pumps
  Grundfos

  Grundfos

  Horizon LLC
  Yerevan
  Motors & Pumps
  Circulators
  Grundfos

  ABB

  Horizon LLC
  Yerevan
  Motors & Pumps
  Water pumps
  Grundfos

  ABB

  IKO Machinery LLC
  Yerevan
  Transport
  Excavators
  KOMATSU

  IKO Machinery

  IKO Machinery LLC
  Yerevan
  Transport
  Backhoe loaders
  KOMATSU

  IKO Machinery

  Metatech
  Yerevan
  Transport
  Electric forklifts
  CLARK

  CLARK Armenia

  Metatech
  Yerevan
  Transport
  Diesel forklifts
  CLARK

  CLARK Armenia

  Metatech
  Yerevan
  Transport
  LPG forklifts
  CLARK

  CLARK Armenia

  WILO SE Representation in Armenia
  Yerevan
  Motors & Pumps
  Water pumps
  Wilo

  WILO SE Representation in Armenia

  WILO SE Representation in Armenia
  Yerevan
  Motors & Pumps
  Circulators
  Wilo

  WILO SE Representation in Armenia