Warunki korzystania

1.   Administratorem niniejszej witryny jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development) („EBRD“) z siedzibą pod adresem One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom.

2.   Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania („Warunki korzystania“), gdyż dotyczą one korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej techselector.com („Witryna“). Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, musi opuścić Witrynę.

3.   Korzystając z tej Witryny Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania i uznaje je za wiążące. EBRD może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki korzystania. Kontynuowanie korzystania z Witryny po każdej takiej zmianie oznacza, że Użytkownik uznaje wszelkie takie zmiany za wiążące. Za każdym razem, gdy Użytkownik zamierza korzystać z Witryny powinien zapoznać się z aktualnymi Warunkami korzystania aby upewnić się, że rozumie Warunki korzystania obowiązujące w danym momencie.

 1. Treść

4.1.    Niniejsza Witryna jest usługą świadczoną przez EBRD na rzecz użytkowników. Informacje zawarte w niniejszej Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny. Z zastrzeżeniem artykułu 7.1 poniżej Użytkownik może odwiedzać Witrynę, pobierać z niej i kopiować informacje, dokumenty i materiały udostępnione przez EBRD lub różnych dostawców informacji lub dostawców treści (zwane dalej łącznie „Materiałami”) na własny, niekomercyjny użytek i nie przysługuje mu prawo do odsprzedaży Materiałów, ich redystrybucji lub tworzenia opracowań Materiałów, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania.

4.2.    O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, ustalenia, interpretacje i wnioski przedstawione w Materiałach publikowanych w Witrynie są ustaleniami, interpretacjami i wnioskami różnych autorów i niekoniecznie są ustaleniami, interpretacjami i wnioskami EBRD.

4.3.    Sposób prezentacji treści w Witrynie może się różnić w zależności od funkcjonalności i ograniczeń wyszukiwarki. EBRD nie odpowiada za brak możliwości przeglądania przez Użytkownika jakiejkolwiek części lub elementu Witryny.

4.4.    EBRD zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia dowolnego materiału opublikowanego w Witrynie, w tym do korygowania lub usuwania funkcjonalności lub innych informacji. EBRD może również odmówić Użytkownikowi dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek jej części. Przekazywane treści mogą być usuwane lub zmieniane. W związku z tym EBRD nie jest zobowiązany do uwzględniania potrzeb jakichkolwiek użytkowników lub do publikacji przekazanych EBRD treści.

4.5.    Witryna może zawierać hiperłącza lub odniesienia do zewnętrznych witryn stron trzecich. Każde takie hiperłącze lub odniesienie udostępniane jest wyłącznie dla ułatwienia. EBRD nie sprawuje kontroli nad witrynami takich stron trzecich i w żaden sposób nie odpowiada za zawarte w nich treści, materiały lub informacje.

4.6.    Użytkownik może udostępniać odnośniki do Witryny bez zgody EBRD pod warunkiem, że taki odnośnik udostępniany jest w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie narusza reputacji EBRD i nie sugeruje istnienia jakiegokolwiek powiązania z EBRD, otrzymania zgody lub poparcia ze strony EBRD. Odnośniki takie muszą wyraźnie wskazywać, że źródłem informacji prezentowanych w Witrynie jest EBRD i muszą zachowywać integralność Witryny bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. EBRD zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pozwolenia na publikację odnośnika do Witryny i może zażądać od Użytkownika, w dowolnym czasie, zaprzestania publikacji odnośnika do Witryny.

4.7.    Witryna może zawierać rady, opinie i twierdzenia różnych dostawców informacji i treści. EBRD nie gwarantuje i nie zatwierdza poprawności lub rzetelności rad, opinii, twierdzeń lub jakichkolwiek innych informacji udostępnianych przez dostawców informacji lub treści lub przez użytkowników Witryny, inną osobę lub podmiot. Użytkownik korzysta z takich opinii, rad, twierdzeń i innych informacji na własne ryzyko. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania w oparciu o treść naszej Witryny Użytkownik zobowiązany jest zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej opinii.

4.8.    Żadna część niniejszej Witryny lub Materiałów nie może być interpretowana jako zawierająca zalecenia lub rady inwestycyjne lub jako stanowiąca ofertę lub zachętę przedstawianą przez EBRD lub w imieniu EBRD do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych.

 1. Zakres odpowiedzialności EBRD

5.1.    Witryna udostępniania jest na zasadzie „taka, jaki jest” i „w zależności od dostępności”, a EBRD nie udziela, w sposób wyraźny lub dorozumiany, żadnej rękojmi, gwarancji, zobowiązania i nie stawia, w sposób wyraźny lub dorozumiany, żadnych warunków. EBRD nie składa żadnych oświadczeń lub zobowiązań i nie udziela żadnych rękojmi lub gwarancji w związku z udostępnianiem Witryny, w tym dotyczących dostępności, kompletności lub dokładności Materiałów udostępnianych za pośrednictwem Witryny.

5.2.    W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo EBRD zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność (umowną, deliktową (w tym z tytułu zaniedbania), wynikająca z naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego tytułu) wynikającą z nieścisłości, awarii działania, błędu, zaniechania, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub przesyłaniu, wirusa komputerowego, awarii linii telekomunikacyjnej, kradzieży lub zniszczenia lub nieuprawnionego korzystania lub dostępu do Materiałów lub nieuprawnionej zmiany Materiałów udostępnianych w Witrynie. EBRD w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkownika za straty lub szkody (pośrednie lub bezpośrednie) poniesione w wyniku korzystania przez Użytkownika z Witryny.

 1. Ograniczenia i wygaśnięcie

6.1.    Tam, gdzie wymagane jest podanie loginu i hasła Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że EBRD może, wedle własnego uznania, dezaktywować nazwę użytkownika i hasło, a tym samym uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Witryny.

6.2.    Tam, gdzie ma to zastosowanie Użytkownik zobowiązuje się zachować w poufności swoją nazwę użytkownika oraz hasła i nie umożliwiać stronom trzecim uzyskiwania dostępu do Witryny z użyciem takiej nazwy Użytkownika i hasła Użytkownika.

 1. Zobowiązania Użytkownika

7.1.    Korzystając z Witryny Użytkownik nie może:

 • publikować lub przesyłać jakichkolwiek informacji bezprawnych, fałszywych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, bluźnierczych, krzywdzących, nienawistnych, obraźliwych, uwłaczających, gróźb lub innych niestosownych informacji jakiegokolwiek rodzaju, w tym dokonywać przesyłu informacji będących przestępstwem lub zachęcających do popełnienia przestępstwa, skutkujących odpowiedzialnością cywilną, naruszających obowiązujące prawo lub przepisy lub naruszających wartość przedsiębiorstwa lub reputację EBRD;
 • publikować lub przesyłać jakichkolwiek reklam, próśb, łańcuszków internetowych, treści promujących piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub programy handlowe jakiegokolwiek rodzaju lub innych niezamawianych informacji handlowych;
 • publikować lub przesyłać oprogramowania lub materiałów zawierających „wirusa”, „konia trojańskiego”, „robaka”, „bombę danych”, „bombę logiczną” lub inny podobny składnik;
 • kopiować, modyfikować, licencjonować, tworzyć opracowań, przenosić, ogłaszać, publikować, ponownie publikować, transmitować, retransmitować, odtwarzać, dystrybuować lub w inny sposób eksploatować lub wykorzystywać:
  • Materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny do celów komercyjnych lub
  • Materiałów (lub innych opracowań takich Materiałów) uzyskanych za pośrednictwem Witryny będących przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej strony trzeciej. Aby móc kopiować, modyfikować, licencjonować, przenosić, ogłaszać, publikować, ponownie publikować, transmitować, retransmitować, odtwarzać, dystrybuować lub w inny sposób eksploatować lub wykorzystywać takie Materiały lub opracowania takich Materiałów Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności uzyskać od właściciela niezbędne pozwolenie.

7.2.    Użytkownik zobowiązuje się nie ograniczać korzystania i nie powstrzymywać innych osób od korzystania z Witryny.

7.3.    Użytkownik zobowiązuje się zwolnić EBRD z odpowiedzialności i zabezpieczyć EBRD przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, postępowaniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, włączając uzasadnione honoraria adwokackie i koszty sądowe, wynikającymi w jakikolwiek sposób z użytkowania Witryny lub z naruszenia niniejszych Warunków korzystania przez Użytkownika lub ewentualnych innych użytkowników zarejestrowanego konta Użytkownika.

7.4.    Wedle uznania EBRD niezwłocznie zwrócić EBRD lub zniszczyć (w stosownych przypadkach) wszelkie wydrukowane, skopiowane lub pobrane Materiały.

 1. Fora

8.1.    Jeżeli częścią Witryny jest tablica ogłoszeń, pokój rozmów lub inna funkcja służąca do komunikacji lub przesyłania wiadomości (zwane dalej łącznie „Forami”), Użytkownik zgadza się korzystać z Forów wyłącznie do wysyłania i otrzymywania stosownych i związanych z danym Forum wiadomości i materiałów. Użytkownik zgadza się między innymi, że korzystając z Forum nie będzie:

 • zniesławiać, szykanować, zastraszać innych osób, ubliżać im lub w inny sposób naruszać ich praw ustawowych (takich jak prawo do prywatności czy prawo do wizerunku);

 • publikować, dystrybuować lub rozpowszechniać oszczerczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niedozwolonych informacji lub informacji naruszających przepisy;

 • przesyłać lub załączać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (lub prawem do prywatności lub prawem do wizerunku), chyba, że Użytkownik jest właścicielem takich praw lub ma prawo do kontrolowania takich praw lub uzyskał wszelkie niezbędne zgody;

 • przesyłać lub załączać plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy mogące uszkodzić działanie komputera innej osoby;

 • usuwać informacji o autorstwie, informacji prawnych lub oznaczeń wskazujących na właściciela lub etykiet, jakimi oznaczone są przesyłane Materiały;

 • fałszować pochodzenia lub źródła oprogramowania lub Materiałów zawartych w przesyłanym pliku;

 • reklamować lub oferować do sprzedaży towarów lub usług bądź przeprowadzać lub przesyłać ankiet, konkursów lub łańcuszków internetowych;

 • pobierać plików opublikowanych przez innego użytkownika Forum, o których to plikach Użytkownik wie lub z uzasadnionych powodów powinien wiedzieć, że dystrybuowanie ich w ten sposób jest niezgodne z prawem.

8.2.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fora służą do komunikacji publicznej, a nie prywatnej. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czaty, wpisy, konferencje, e-maile i inne wiadomości wysyłane przez innych użytkowników nie są zatwierdzane przez EBRD i EBRD nie przegląda, nie sortuje i nie zatwierdza takich wiadomości.

8.3.    Użytkownik zgadza się, że EBRD nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Forów, a korzystanie z takich forów podlega instrukcjom lub zaleceniom, jakie EBRD może w dowolnym czasie wydać wedle własnego uznania.

8.4.    EBRD zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania, z dowolnego powodu i wedle własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści z Forów, w tym wpisów mailowych i na tablicy ogłoszeń.

 1. Prawa własności intelektualnej

9.1.    Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej Materiałów w Witrynie z wyłączeniem materiałów przekazanych przez Użytkownika, są własnością EBRD lub są wykorzystywane przez EBRD na podstawie udzielonej EBRD licencji.

9.2.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że EBRD (EBRD) jest zarejestrowanym znakiem usługowym i jako taki nie może być powielany bez wyraźnego pisemnego pozwolenia EBRD. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania nazwy EBRD lub akronimu nazwy EBRD w ogłoszeniach publicznych, materiałach promocyjnych, marketingowych lub sprzedażowych bez wcześniejszej pisemnej zgody EBRD.

 1. Ogólne

10.1. Żaden fragment niniejszych Warunków korzystania nie może być interpretowany jako zrzeczenie się, dokonanie przez EBRD modyfikacji lub odstąpienie od jakichkolwiek zwolnień, przywilejów i wyłączeń przysługujących EBRD na mocy Umowy utworzenia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, konwencji międzynarodowej lub obowiązującego prawa. Ponadto, żaden fragment niniejszych Warunków korzystania nie może być interpretowany jako zrzeczenie się nienaruszalności archiwów Banku.

10.2. Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu angielskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie zobowiązania mające charakter pozaumowny wynikające z niniejszych Warunków korzystania lub z nimi związane podlegają prawu angielskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane.

10.3. The failure of EBRD to exercise or enforce any right or provision of these Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the Terms and Conditions is found by a court of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, the other provisions of these Terms and Conditions shall be unaffected and remain in full force and effect.

10.4. Nieskorzystanie przez EBRD z jakichkolwiek przysługujących mu uprawnień lub postanowień niniejszych Warunków korzystania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli sąd właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania pozostaną niezmienione i wiążące.